PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”


Realizując :
CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR CEL SZCZEGÓŁOWY : Zachowanie dziedzictwa lokalnego
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD
(zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)
WZKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych
tradycji i obrzędów


Kwota dofinansowania całej operacji wyniosła - 297 286,00 zł
Całkowita wartość zadania 325 782,00 zł


Głównym załażeniem całej operacji jest doposażenie 16 podmiotów działających w sferze kultury.

W ramach projektu wnioski złożyły, instytucje kultury, lokalne stowarzyszenie oraz osoby fizyczne, które działają lokalnie. Dzięki doposażeniu grantobiorców dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Kraina Dinozaurów" stworzone zostaną ciekawe oferty, w ramach których poznane zostanie lokalne dziedzictwo kulturowe. W zakresie operacji dofinansowane zostaną: orkiestry dęte, ogniska muzyczne, zespoły tańca ludowego, chóry oraz stowarzyszenia podtrzymujące i przedstawiające lokalne tradycje i obyczaje. Różnorodność zaproponowanych ofert zwiększy zainteresowanie i chęć uczestnictwa w kultywowaniu tradycji oraz obyczajów wszystkich mieszkańców obszaru LGD. Każdy grant dotyczy innej zaproponowanej oferty kulturalnej, co daje możliwość wyboru i skorzystania z interesującego działania. Każdy z mieszkańców terenu LGD będzie miał możliwość wzięcia udziału w dowolnie wybranym działaniu na zasadach określonych przez organizatora. Uczestnictwo w nich będzie bezpłatne.

 

W projektach przewidziano także możliwość wzięcia udziału przez osoby niepełnosprawne. Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD jak również i inni będą mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi ofertami podczas zorganizowanego przez LGD przeglądu "Z Kultura i Tradycją w Krainie Dinozaurów". Zakupione wyposażenie i sprzęt zostanie o logowany zgodnie z księgą wizualizacji i będzie służył grantobiorcom przez okres minimum 5 lat, co będzie stanowiło element długofalowej promocji. Operacja przyczyni się również do ograniczenia słabych stron obszaru LGD poprzez budowanie świadomości mieszkańców dotyczących zasobów kulturalnych i historycznych. Wspólne wykonywanie zadań zwiększy znaczenie współpracy między mieszkańcami, instytucjami, firmami i mediami. Realizacja operacji wzmocni także więzi mieszkańców z zamieszkiwanym przez nich obszarem, wpłynie na wzrost poziomu wiedzy dotyczącej poszczególnych miejscowości oraz gmin – ich specyfiki i atrakcji oraz zachęci do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób.

 

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu nastąpiło w dniu 19.06.2018 r. Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami odbyło się 29.06. oraz 2.07.2018 r. w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku.

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są:
• Zadanie nr 1 – Gmina Chrząstowice – „Jest w orkiestrach dętych siła” (czytaj więcej)
- wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice’’
• Zadanie nr 2 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie – ,,Muzyka i taniec z tradycjami’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 3 – Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” – ,,Powrót do starych korzeni kresowych’’
• Zadanie nr 4 – Gmina Kolonowskie – ,,Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 5 – Dom Kultury w Ozimku – ,,Zoom na Ozimek’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 6 - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – ,,Jak tradycja i obyczaj głosi’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 7 - Jolanta Bajor – ,,Tańczymy folkowo’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 8 - Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Edukacja historyczna na terenie LGD „Kraina Dinozaurów” (czytaj więcej)
Zadanie 9 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem – ,,Sfilmowani’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 10 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka - ,,Spotkania z orkiestrą dętą’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 11 – Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” – ,,Te opolskie dzieci – ludowo na nowo’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 12 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach – ,,Swoje chwalimy cudze podziwiamy’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 13 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice – ,,Rozwój działalności muzycznej gminy Zębowice’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 14 –– Agnieszka Jarocka – ,,Grafika pamięci’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 15 – Stowarzyszenie „Karolinka” - ,,Historia o Karolince co to szła do Gogolina’’ (czytaj więcej)
• Zadanie 16 – Międzynarodowe Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice – ,,Stolarstwo – rodowe dziedzictwo Dobrodzienia’’ (czytaj więcej)

 

Informacja o podpisaniu umowy

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-06-19
Zmodyfikowano: 2020-07-09

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi