PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wiedza i Edukacja w Krainie Dinozaurów

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach
projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”


Realizując :
CEL OGÓLNY: Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 – Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp.

WZKAŹNIK: liczba wspartych atrakcji tematycznych - 8, liczba operacji ukierunkowanych na innowację – 2.

Głównym zadaniem całej operacji jest wsparcie atrakcji tematycznych prowadzonych przez podmioty z terenu LGD.

W ramach projektu wnioski złożyły: organizacje pozarządowe,  jednostka sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne, które działają lokalnie. Dzięki wsparciu grantobiorców, dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” stworzone zostaną ciekawe atrakcje tematyczne typu: zagrody, obiekty edukacyjne i tematyczne. Różnorodność atrakcji tematycznych zaproponowanych przez grantobiorców, dopasowana jest do wszystkich mieszkańców terenu LGD, w tym dla osób z grupy defaworyzowanej (dt. wszystkich zadań), niezależnie od ich wieku oraz daje możliwość wyboru skorzystania z interesującego tematu. W ramach przedsięwzięcia powstaną obiekty edukacyjne, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy u mieszkańców w następujących tematach: „Ptaki wokół nas”, „Młyn wodny dawniej i dziś”, „Muzeum hutnictwa Doliny Małej Panwi”, „Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i narzędziami”, „Historia straży pożarnej”, „Mistrz rękodzieła” oraz „Miejsce edukacji historii lokalnej”, a także przyczyni się do promocji całego terenu LGD. Cały projekt poskutkuje zwiększoną świadomością oraz wiedza mieszkańców z zakresu tematów zaproponowanych przez grantobiorców, przyczyni się  do budowy lokalnego kapitału społecznego. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w obiektach edukacyjnych będzie bezpłatne. Obiekty edukacyjne będą miały charakter niekomercyjny i ogólnodostępny.

 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są:
• Zadanie nr 1 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice – „Ptaki wokół nas” (czytaj więcej)
• Zadanie nr 2 – Teresa Wurst – ,,Młyn wodny dawniej i dziś’’ (czytaj więcej)

• Zadanie nr 3 – Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Muzeum hutnictwa Doliny  Małej Panwi’’ (czytaj więcej)

• Zadanie nr 4 – Regina Klyszcz – ,,Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i  narzędziami’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 5 – Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice  –                          ,,Historia Straży pożarnej’’ (czytaj więcej)
• Zadanie nr 6 – Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich w Żędowicach – ,,Mistrz  rękodzieła’
• Zadanie nr 7 – Gmina Turawa – ,,Miejsce edukacji historii lokalnej’’ (czytaj więcej)

 

 

 

 

Informacja o podpisaniu umowy na realizację projektu grantowego

Autor: Administrator
Utworzono: 2020-01-24
Zmodyfikowano: 2022-03-03

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi