PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wdrażanie projektów współpracy

Informacje ogólne

 

Wdrażanie projektów współpracy

realizacja projektów współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej:

1) zawartych w LSR;

2) nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

 

Projekty współpracy realizowane przez LGD "Kraina Dinozaurów".

 

Projekt „Wirtualne zwiedzanie lokalnych obszarów turystycznych”
Projekt będzie realizowany przez 3 Lokalne Grupy Działania z terenu woj. opolskiego:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nyskie Księstwo Jezior i Gór’’ oraz Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów"

Głównym celem projektu współpracy pn. „Wirtualne Zwiedzanie Lokalnych Obszarów Turystycznych” - akronim WZLOT jest wzrost wykorzystania turystycznych, przyrodniczych i kulturowych zasobów obszarów wszystkich LGD w kierunku rozwoju ruchu turystycznego. Celem szczegółowym jest: kreacja wizerunku obszarów poprzez wykorzystanie turystycznych, przyrodniczych i kulturowych zasobów za pomocą innowacyjnego narzędzia promocyjnego i informacyjnego, jakim jest wirtualne zwiedzanie obszaru LGD. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego na terenie LGD oraz kreację wizerunku i promocję obszaru.


Koszt realizacji projektu : Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER, zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 133 035, 89 zł. 

 

 

Projekt „Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania”

Realizacja projektu miała na celu utworzenie ścieżki turystycznej o nazwie ”Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania”. 

Projekt był realizowany przez 3 partnerów : ze strony polskiej: LGD „Kraina Dinozaurów, ze strony czeskiej : MAS Mohelnicko oraz MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.


Utworzona ścieżka obejmuje obiekty kulturowe i historyczne znajdujące się na terenach poszczególnych partnerów projektów, które zostały wytypowane jako szczególnie warte poznania i pokazania turystom. Na terenie LGD Kraina Dinozaurów wytypowano 14 obiektów (po 2 na terenie każdej z 7 gmin LGD), na terenie MAS Mohelnicko i terenie MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko po 2 obiekty.


Dzięki realizacji projektu została nawiązana współpraca z partnerami czeskimi a także zostały zaktywizowane lokalne społeczności, które prowadzą działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Działania poszczególnych grup, osób, stowarzyszeń zostały powiązane i usystematyzowane dzięki czemu utworzona ścieżka umożliwia poznanie lokalnych walorów.


W pierwszym etapie realizacji projektu zostały zorganizowane wizyty studyjne, które miały na celu wzajemne poznanie się partnerów i waloryzację posiadanych zasobów. Następnie zostały zebrane i opracowane materiały dotyczące obiektów wraz z dokumentacją zdjęciową. Materiały te zostały wykorzystane do opracowania elementów projektu tj. tablic informacyjnych, ulotek, informatorów oraz gier planszowych. Przygotowane opracowania zostały przetłumaczone na język czeski i niemiecki, aby umożliwić jak największej grupie odwiedzających zapoznanie się z opisem obiektów. Zostało wykonanych w sumie 14 tablic trzyjęzycznych, które zostały umieszczone przy każdym z obiektów wytypowanych na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”. Partnerzy czescy w ramach projektu przygotowali również tablice informacyjne wg własnego projektu oraz wykonali remonty wytypowanych obiektów, które znajdują się na trasie czeskiej części ścieżki. Kolejnym elementem projektu jest gra planszowa o tematyce związanej z regionami poszczególnych partnerów a w szczególności z obiektami, które znajdują się na trasie ścieżki. W ramach promocji projektu oraz prezentacji przebiegu i atrakcji trasy zostały wykonane dwujęzyczne polsko-czeskie ulotki oraz kieszonkowy informator, który otrzymują turyści odwiedzający poszczególne obiekty. Każdy z obiektów został również wyposażony w pieczęć turystyczną wykorzystywaną do potwierdzania obecności turystów w każdym z miejsc na trasie ścieżki. Po zakończeniu prac związanych z oznakowaniem trasy odbyło się wspólne jej otwarcie, na które zostały zaproszone grupy uczestników z regionów partnerskich.


Koszt realizacji projektu : Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER, zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu 571 970,23 zł, w tym MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 250 857,23 zł, MAS Mohelnicko 251 113,00 zł, LGD Kraina Dinozaurów - 70 000,00 zł  

 

Projekt „Muzyka łączy regiony”
Projekt realizowany był na terenie trzech LGD: Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” z województwa śląskiego, LGD „Kraina Dinozaurów” z województwa opolskiego oraz „Podhalańskiej LGD” z województwa małopolskiego.


Celem realizacji projektu był wzrost wykorzystania kulturowych zasobów obszarów wszystkich partnerskich LGD , który wpłynie na zachowanie i rozwój kultury regionalnej.
Poprzez jego realizację zamierzano osiągnąć zwiększenie zainteresowania gwarą oraz dialektami językowymi poszczególnych regionów. W ramach projektu zostały wydane materiały informacyjne w formie śpiewnika pieśni biesiadnych, które mają wpłynąć na popularyzację regionalnych walorów kulturowych. Realizacja projektu przyczyniła się także do integracji uczestników z poszczególnych regionów dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, Festiwalu Pieśni Biesiadnych na terenie Fundacji LGD "Spichlerz Górnego Śląska" oraz imprezy promocyjno-kulturalnej na terenie LGD "Kraina Dinozaurów".


Na początku projektu każda z partnerskich LGD wybrała po 20 regionalnych pieśni ze swojego obszaru korzystając z wydanych na danym obszarze śpiewników i innych opracowań w konsultacji z lokalnymi grupami śpiewaczymi tj. chórami, orkiestrami dętymi, grupami śpiewaczymi, zespołami, domami kultury itp. Do wybranych pieśni zostało przygotowane opracowanie nutowe oraz rysunki ilustrujące poszczególne utwory. Dzięki tym działaniom został opracowany wspólny materiał informacyjny(śpiewnik). Wspólna praca nad treścią materiałów informacyjnych oraz wspólne śpiewanie przyczyniły się do zaktywizowania grup śpiewaczych z obszaru partnerskich LGD. W publikacji oprócz regionalnych pieśni biesiadnych znalazły się informacje o każdej partnerskiej Lokalnej Grupie Działania. Materiały informacyjne są rozpowszechniane wśród członków grup śpiewaczych, uczestników wydarzeń kulturalno-promocyjnych mieszkańców, turystów, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, lokalnych liderów.


W lipcu i sierpniu zostały przeprowadzone trzy wydarzenia promocyjno-kulturalne na terenie partnerskich LGD. Każda LGD wytypowała do uczestnictwa w wydarzeniach swoją reprezentację spośród członków grup śpiewaczych ze swojego obszaru oraz lokalnych liderów. Z Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” do udziału w projekcie zgłoszono 46 osób, ze Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” – 28 osób, z „Podhalańskiej LGD” – 10 osób. 6 lipca 2013 r. odbyło się wydarzenie kulturalne pn. „Regionalne śpiewanie i granie” w Murzasichle na terenie Podhalańskiej LGD. Grupy śpiewacze trzech partnerskich LGD spotkały się tam po raz pierwszy i wzajemnie uczyły się pieśni partnerskich LGD oraz przygotowywały do występu podczas Festiwalu Pieśni Biesiadnych.


11 sierpnia 2013 r. w Pilchowicach na terenie Fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska” odbył się Festiwal Pieśni Biesiadnych. Grupy śpiewacze partnerskich LGD zaprezentowały pieśni z repertuarów innych regionów. Na scenie wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którego repertuar znakomicie wpisuje się w tematykę wydarzenia.


Wydarzeniem wieńczącym projekt współpracy była organizacja „Regionalnego karaoke” 17.08.2013r. w Juraparku w Krasiejowie na obszarze Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”. Materiały informacyjne w formie śpiewnika zostały rozdane publiczności. Grupy śpiewacze z wszystkich partnerskich LGD aktywizowały zgromadzoną publiczność do uczestnictwa w nauce śpiewu piosenek zamieszczonych w śpiewnikach. Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni regionalnych wszystkich zgromadzonych na „Regionalnym karaoke”.


Koszt realizacji projektu : Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER, zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 114 943,65 zł, w

 

Projekt „Opolskie szlakiem LGD”
Województwo opolskie to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki, zachwyca pięknem przyrody, malowniczo położonymi jeziorami i rzekami oraz niezliczoną ilością miejsc zabytkowych. Jednym z ważniejszych problemów wskazywanych w zakresie rozwoju turystyki na naszym obszarze jest niedostateczna promocja jego walorów i atrakcji przyrodniczo-kulturowych.


Dlatego też realizowany projekt „Opolskie Szlakiem LGD” miał na celu promocję walorów turystycznych oraz przyrodniczo- kulturowych obszaru województwa opolskiego przez 9 Lokalnych Grup Działania.
Poprzez uruchomienie wspólnej strony internetowej projektu, wydanie map, folderu informacyjno-promocyjnego oraz insert folderów na teren województwa dolnośląskiego oraz śląskiego nastąpi poprawa dostępu do informacji nt. atrakcji turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych wśród turystów z sąsiednich województw.


W ramach projektu zostały również zamontowane tablice informacyjno-promocyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co spowoduje zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych woj. opolskiego. Projekt miał na celu utworzenie szlaku LGD wiodącego przez teren poszczególnych LGD oraz jego jednolite oznakowanie, co ma ułatwić turystom poruszanie się po najciekawszych miejscach regionu. Wykonanie zaś map, foldera oraz strony internetowej jest niezbędne, aby szlak LGD został wypromowany a potencjalni turyści z ościennych województw mieli możliwość uzyskania rzetelnej informacji na temat konkretnych miejsc w województwie opolskim zlokalizowanych na szlaku.


Elementy trwałe infrastruktury wraz z materiałami/elementami promocyjnymi współtworzą narzędzie promujące szlak biegnący przez obszar Lokalnych Grup Działania. Infrastruktura będzie pełniła, dla osób odwiedzających dane miejsce, rolę pierwszego źródła informacji o atrakcjach turystyczny na szlaku - dowiedzą się m.in. gdzie leżą zabytki, jakie atrakcje można zobaczyć w pobliżu. Mapa z kolei pozwoli na przedstawienie całego szlaku w formie podręcznej tak by turysta mógł zapoznać się z obszarem i atrakcjami czekającymi na całym obszarze obejmującym szlak.


Mapy będą dystrybuowane przez LGD w instytucjach zaangażowanych w promocję turystyki, na wszelkiego rodzaju imprezach, targach, które sprzyjają pozyskaniu turystów, zainteresowaniu mieszkańców do odwiedzenia atrakcyjnych miejsc.


Informacja dotycząca usytuowania infrastruktury (miejscowość, lokalizacja;
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"
1) Spórok, ul. Guznera, siedziba LGD;
2) Zawadzkie, przy Centrum Informacji Turystycznej;
3) Dobrodzień, Plac Targowy;
4) Zębowice;
5) Turawa, obok Jeziora;
6) Chrząstowice, Parking, ul. Ozimska;
7) Ozimek, Park Rehdanz’a;
8) Krasiejów, JuraPark;


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER, zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu 675 381,37 zł


Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna"
Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" 

 

Projekt „Opolskie skarby geologiczne”
Projekt będzie realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny w roku 2014.


Celem realizacji projektu będzie promocja zasobów województwa opolskiego poprzez stworzenie ogólnodostępnych punktów geologicznych na terenach LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Stowarzyszenia Kraina św. Anny.


Cele szczegółowe projektu:
1) Identyfikacja miejsc z zasobami geologicznymi obszarów Krainy św. Anny oraz Krainy Dinozaurów oraz promocja dostępnych w terenie walorów przyrodniczych
i prehistorycznych wizualizowanych za pomocą gry edukacyjnej.
2) Popularyzacja wiedzy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży na temat paleontologii, ochrony środowiska, muzealnictwa i geologii obszaru Krainy św. Anny i Krainy Dinozaurów oraz edukacja poprzez zabawę i bezpośredni kontakt
z „kamiennymi skarbami”

 

Koszt realizacji projektu : Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER, zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 95 666,01 zł. 

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2014-02-10

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi