PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Informacje ogólne

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii.

 

Zakres pomocy

Pomoc udzielana jest na operacje:

  1. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  2. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
  3. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  4. małe projekty tj. operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

Zestawienie projektów realizowanych ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD

NABORY ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "KRAINA DINOZAURÓW"
Lp. Wnioskodawca Nazwa operacji Całkowita wartość wniosku Kwoty dofinansowania lub podpisane umowy
MAŁE PROJEKTY 29 październik – 13 listopad 2009 r.  
1 Gmina Ozimek Plon niesiemy plon w gospodarza dom 39037,56 18599,07
2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury
i Malichów „Brzozowa Dolina”
Majówka Kocury 2010. 12000,00 8399,90
3 Gmina Chrząstowice Gminne warsztaty muzyczne dla
dzieci i młodzieży szkolnej.
40203,50 23521,31
4 Gmina Dobrodzień Opracowanie publikacji
„Portrety wsi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność”
42000,00 24028,38
5 Dobrodzieński ośrodek
kultury i sportu
Promocja walorów Krainy Dinozaurów
poprzez organizację ogólnopolskiego biegu długodystansowego ”Dobrodzieńska Dycha”.
19091,00 8961,96
6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Główczyce, Gosławice, Zwóz
Remont świetlicy wiejskiej. 35657,68 24960,37
7 Stowarzyszenie Nasz Grodziec Grodziec wsią przyszłości- zapewnienie
mieszkańcom sołectwa usług szkoleniowo-edukacyjnych
12400,00 6694,91
8 Parafia Rzymsko-Katolicka
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dębiu
Obchody „100-leci kościoła w Dębiu
1910-2010”
33231,28 17201,89
9 OSP Spórok „Bez Strażaka ani rusz” 24810,00 17364,75
MAŁE PROJEKTY - 18-31.03.2010  
1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Kocury-Malichów „Brzozowa Dolina”
Majówka Kocury 2011 12000,00 7590,10
2 Gmina Dobrodzień Zabezpieczenie i oznakowanie
Cmentarza Ewangelicko-Ausburskiego w Bzinicy Nowej- historycznej ozdoby wioski.
35,404,00 24598,00
3 Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Rzędowickiej
Swojskie i zdrowe 7700,01 5319,39
4 Gminny ośrodek informacji,
kultury i czytelnictwa w Zębowicach
Aktywna młodzież
kluczem rozwoju Gminy Zębowice
29343,94 15213,82
5 Gmina Chrząstowice Spotkanie z byłymi
mieszkańcami gminy
44105,05 13162,92
6 Gmina Chrząstowice Budowa tras
dydaktyczno-przyrodniczych wraz z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu Kamionka w Dębiu.
49064,10 25000,00
7 Stowarzyszenie
„Przyszłość Chrząstowic”
Ogród bez tajemnic
w gminie Chrząstowice
10000,00 6979,37
8 Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga w Staniszczach W.
Kurtyna w górę 16581,07 11564,70
9 Stowarzyszenie mieszkańców
i przyjaciół Bierdzan
Pod zielonym parasolem 37530,90 25000,00
10 Gmina Zawadzkie Kielcza 2010 –
tradycja i współczesność
30251,00 18072,97
11 Stowarzyszenie Nasz Grodziec Kuchnia mojej babci
- przepisy kulinarne z Grodźca
13308,20 9315,74
12 Lidia Fronia Z tradycja przez jesień
i lato w Węgrach
8433,11 5145,80
13 Gmina Turawa Przewodnik i E-przewodnik
po Jeziorach Turawskich kluczem do rozwoju turystyki na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”
58308,19 25000,00
,,Odnowa Wsi ‘’ 8-21 lipiec 2010r  
1 Gmina Zębowice Remont lokalu świetlicy
wiejskiej we wsi Knieja poprzez przebudowę z rozbudową części parteru budynku Sali wiejskiej.
63 994,53 42 672,08
2 Gmina Ozimek Przebudowa istniejącego
pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej z salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec.
500 199,59 255 805,00
3 Gmina Dobrodzień Poprawa estetyki oraz
funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek
181 426,41 111 532,00
4 Gmina Kolonowskie Przebudowa
z modernizacją budynku szatni LZS Staniszcze Wielkie
304 870,90 187 420,00
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw -13.09. 2010 r.– 27.09.2010 r.  
1 Grzegorz Hajduk Budowa przystani
wodnej wraz z zakupem wyposażenia, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firm oraz podniesienie poziomu zatrudnienia w powiecie
1 098 610,00 300 000,00
MAŁE PROJEKTY - 23.05. 2011 r. – 06.06.2011 r.  
1 Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” Kocury
400-lecie Kocur,
z historią i tradycją do przyszłości
35 624,15 22 700,18
2 Stowarzyszenie
„Nasz Grodziec”
Grodziec
Śladami naszych
przodków – album fotografii
12 401,10 8 650,59
3 Gmina Ozimek
Ul. Księdza Jana
Ozimek
Gminne Święto
plonów 2011
46 140,28 25 000,00
4 Gminny Ośrodek Informacji,
Kultury i Czytelnictwa
Zębowice
Budowa infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej w gminie Zębowice
23 470,88 13 952,14
5 Stowarzyszanie Rozwoju Wsi
Pludry i Pietraszów
Pludry
Remont instalacji
elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Pludrach
34 567,46 22 224,38
6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Kadłub Wolny
Kadłub Wolny
Remont pomieszczenia
przeznaczonego na multimedialną izbę regionalną w Kadłubie Wolnym
35 680,00 24 815,57
7 Gmina Kolonowskie
Kolonowskie
Zagospodarowanie
terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem
20 971,13 10 272,69
8 Stowarzyszenie Chóralne
Colnovica
Kolonowskie
Od muzyki piękniejsza
jest tylko cisza – inwestujemy w rozwój Chóru Colnovica
15 031,86 10 156,00
         
9 Gmina Zawadzkie
Zawadzkie
Remont połączony
z modernizacją Świetlicy Wiejskiej celem rozwijania aktywności społecznej na obszarze wiejskim w Żędowicach
32 474,14 15 671,94
10 Gmina Zębowice
Zębowice
Adaptacja poddasza
na potrzeby świetlicy wiejskiej w Radawiu
45 587,92 25 000,00
11 Natura i Dom
F. H-U-P Grzegorz Hajduk/ HAJDUK GRZEGORZ
Staniszcze Małe
Wykorzystanie potencjału
turystycznego doliny Małej Panwi położonej na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów” na przykładzie turystyki kajakowej
32 847,00 17 950,00
MAŁE PROJEKTY - 06.02. 2012 r. – 20.02.2012 r.
1 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
Rzędowice
Ul. Dobrodzieńska 10
46-380 Dobrodzień 
Kuchnia to podstawa 20 265,40 13 644,52
2 Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Grodziec,
ul. Częstochowska 146A
46-040 Ozimek
Ocalić od zapomnienia-
płyty z piosenkami ludowymi z Grodźca
15 764,93 9 674,00
3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
Kocury, ul.Oleska 1
46-380 Dobrodzień
Dbajmy o lokalną
historię
35 678,40 24 764,88
         
4 Gmina Kolonowskie
Ul. Ks.Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
Siłownia zewnętrzna
przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych
30 804,17 16 205,56
5 Gmina Turawa
Ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
Opracowanie i druk
publikacji historycznej „Dzieje miejscowości obecnej gminy Turawa”
29 285,50 18 340,00
6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz
Główczyce, ul. Dobrodzieńska 1
46-380 Dobrodzień
Adaptacja pomieszczeń wraz z aneksem kuchennym 31 727,90 24 493,00
7 Gmina Ozimek
Ul. Ks. Jana Dzierżona 4 B
46-040 Ozimek
Sentymentalna walizka-wieczór wspomnień seniorów 15 272,88 9 074,30
8 Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
Ul. Izydora Murka 1
46-048 Zębowice
Szlakiem historii i tradycji 27 513,47 17 890,25
9 Rybol Wilhelm
Kadłub Wolny, ul. Oleska 7
46-048 Zębowice
Portal promocji lokalnych produktów regionalnych i przedsiębiorstw LGD Kraina Dinozaurów 35 748,09 23 168,00
10 Gmina Zawadzkie
Ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
Hutnictwo naszą historią i tradycją 45 693,59 24 098,24
11 Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii 41 676,90 24 904,60
Odnowa i rozwój wsi - 13.04. 2012 r. – 27.04.2012 r.
1 Gmina Kolonowskie
ul.Ks.Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
Remont kapliczki w Spóroku 78 808,10 32 596,60
2 Gmina Ozimek
ul.ks.Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
Adaptacja części budynku
przy ulicy Spórackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi
511 507,85 227 052,00
RÓŻNICOWANIE - 03.09. 2012 r. – 17.09.2012 r.
1 Skrzypczyk Stefan
Dąbrowice, ul. Wiejska 43
46-053 Chrząstowice
Utworzenie dodatkowego źródła dochodu z działalności pozarolniczej 259 230,00 100 000,00
2 Garcorz Daniel,
Kielcza, ul. Stare Osiedle 1
47-126 Kielcza
Tworzenie alternatywnych źródeł dochodu poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do prowadzenia działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną 188 986,00 44 100,00
MAŁE PROJEKTY - 29.10. 2012 r. – 12.11.2012 r.
1 Rybol Wilhelm
Kadłub Wolny, ul.Oleska 7
46-048 Zębowice
 
Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez produkcję filmu o izbach regionalnych całego LGD Kraina Dinozaurów oraz ich zbiorach 31 260,60 25 000,00
2 Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
 
Historia Dobrodzieńskiego Rzemiosła Stolarskiego. Wystawa mobilna. 27 773,40 18 064,00
3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów
Pludry, ul. Szkolna 1
46-375 Pludry
Wyposażenie świetlicy w zaplecze kuchenne 30 045,10 19 994,88
4 P.H.U.”Tawerna pod kotwicą” Beata Kubiciel
Ul. Izydora Murka 13
46-048 Zębowice
Zakup i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna 25 000,00 16 260,16
6 Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
Ul. Brzeziny 16a
46-040 Ozimek
Utworzenie stałej ekspozycji historycznych, zabytkowych nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Ozimku 32 000,00 25 000,00
7 Gmina Chrząstowice
Ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
40 lat minęło – Gmina Chrząstowice wczoraj i dziś –impreza promocyjna z okazji 40-lecia Gminy Chrząstowice 24 603,61 12 562,52
8 Gmina Chrząstowice
Ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
„Chrząstowice i okolice”- promocja Gminy Chrząstowice poprzez wydanie folderu i ulotek 13 032,02 8 455,20
9 Gmina Turawa
Ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
Izba tradycji kulinarnej w Węgrach, gmina Turawa 32 912,28 21 865,21
12 Gmina Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona4B
46-040 Ozimek
Przygoda z wędką 28 576,60 20 124,34
13 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
Kocury, ul.Oleska 1
46-380 Dobrodzień
Historia w fotografii zamknięta 33 836,73 15 769,84
14 Gmina Kolonowskie
Ul. ks Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
Kierunek Kolonowskie 18 573,00 12 080,00
16 Dom Kultury w Ozimku
Ul. Ostapa Dłuskiego 4
46-040 Ozimek
Ocalone dla pokoleń 33 104,80 15 794,16
17 Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Grodziec, Ul. Częstochowska 146 A
46-040 Ozimek
Zdrowi i aktywni – budowa siłowni na świeżym powietrzu 21 812,00 12 170,40
Odnowa i rozwój wsi - 29.10. 2012 r. – 12.11.2012 r.
2 Gmina Zawadzkie
Ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

 
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza. 1 251 677,09 500 000,00
5 Gmina Turawa
Ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
 
Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Średniego 650 721,46 299 000,00
6 Gmina Ozimek
Ul.ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
 
Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem 774 379,16 355 147,00
7 Gmina Ozimek
Ul.ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
Gmina Ozimek
 
Modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsiach Krasiejów i Dylaki 629 534,64 317 413,00
8 Gmina Kolonowskie
Ul. ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
 
Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem 403 734,29 246 820,00
9 Gmina Kolonowskie
Ul. ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
 
Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem 362 445,18 220 748,00
10 Rzymsko-katolicka parafia św. Mikołaja
Szczedrzyk, Pl.1-go Maja 19
46-042 Ozimek

 
Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja i dzwonnicy oraz wymiana nawierzchni na cmentarzu przykościelnym w Szczedrzyku 227 816,73 46 698,00
MAŁE PROJEKTY - 25.02. 2013 r. – 11.03.2013 r.
6 Gmina Dobrodzień
Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Dobrodzień miastem
partnerskim Haan i Czortkowa- wydanie publikacji z okazji X-lecia podpisania umów partnerskich
41 858,70 28 875,20
7 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Dobrodzień
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
XVII Ogólnopolskie
Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”
45 720,00 24 711,86
8 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Dobrodzień
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
Dobrodzieńska
Seta 2013
8 314,80 5 408,00
12 Firma Handlowo-Usługowo-Gastronomiczna
Koziarz Małgorzata
Miechów – Charsznica
Ul. Miechowska 35
32-250 Charsznica
Mała infrastruktura
turystyczna w okolicach Jeziora Średniego
52 889,90 34 517,73
13 Rachwalik Ireneusz
„Bar Pod Wagą” Jezioro Srebrne w Osowcu
Osowiec
ul. Lipowa 14/5
46-023 Osowiec
Zagospodarowanie
turystyczne Jeziora Srebrnego w Osowcu
37 463,20 24 487,36
15 Gmina Zawadzkie
Zawadzkie
Ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
Poprawa jakości
świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, jako miejsca inicjującego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, integracyjnym, turystycznym i sportowo-rekreacyjnym
52 135,91 30 496,70
18 Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko
Zbicko
Ul. Leśna 1
46-053 Chrząstowice
Usiądź utrudzony
wędrowcze i rowerzysto a odpoczniesz sobie – mała infrastruktura turystyczna w Zbicku
44 900,00 26 138,64
21 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe
Staniszcze Małe
Ul. B.Prusa 9
47-113 Kolonowskie 3
Szlaki Odkrywców
Doliny Małej Panwi
17 797,56 11 375,00
Różnicowanie - 25.02. 2013 r. – 11.03.2013 r.
1 Iwona Kostorz
Ligota Turawska
Ul. Dworska 4
46-046 Ligota Turawska

 
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zwiększenie zakresu oferowanych usług, poprawa dostępności i jakości świadczonych usług 185 115,00 75 250,00
2 Dominika Wodarczyk
Radawie
Ul.Szkolna 14
46-048 Radawie
Wzrost dochodu
z nowo tworzonej działalności pozarolniczej polegającej na świadczeniu usług kosmetycznych z dojazdem do klienta
98 400,00 39 489,00
3 Sławomir Koziarz
Miechów Charsznica
Ul.Miechowska 35
32-250 Charsznica
Wzrost dochodu
z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego pływającego na Jeziorze Średnim w Turawie
93 456,00 37 800,00
Odnowa i rozwój wsi - 31.05. 2013 r. – 14.06.2013 r.
1 Gmina Zębowice
Ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice

 
Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu 188 769,17 106 626,00
2 Gmina Dobrodzień
Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień


 
Modernizacja
miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
285 954,88 170 421,00
4 Gmina Chrząstowice
Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice

 
Multimedialne centrum integracji w Dębskiej Kuźni 51 016,97 33 181,00
5 Gmina Turawa
Turawa
Ul. Opolska 39 c
46-045 Turawa


 
Infrastruktura rekreacyjna we wsi Kotórz Mały 38 591,56 25 100,00
6 Gmina Zawadzkie
Zawadzkie
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

 
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Żędowicach i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 72 885,71 49 410,00
8 Gmina Kolonowskie
Kolonowskie
Ul.ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie

 
Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych 319 087,03 207 525,00
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 31.05. 2013 r. – 14.06.2013 r.
1 Marek Głogowski Zwiększenie zatrudnienia na terenie LGD
Kraina Dinozaurów przez zakup mikrokoparki do świadczenia specjalistycznych usług elektrycznych i teletechnicznych oraz zakup specjalistycznych elektronarzędzi
120220,20 27785,00
2 EKOFOAM Spółka z o.o.
Ozimek
ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
utworzenie dochodu oraz zwiekszenie poziomu zatrudnienia, dzięki realizacji operacji
763190,00 300 000,00
Różnicowanie - 10.10. 2013 r. – 24.10.2013 r.
1 Maria Thiel
ul. Stawowa 21
Żędowice
47-120 Zawadzkie
Utworzenie nowego
źródła dochodu poprzez stworzenie nowego, sezonowego obiektu turystyczno-rekreacyjnego
85 226,00 31645,00
2 Michał Sawlik
Dębska Kuźnia
ul. Ozimska 9
46-053 Chrząstowice
Wzrost
działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn rolniczych
55 350,00 13 869,00
3 Wilhelm Rybol
Kadłub Wolny
ul. Oleska 7
46-048 Zębowice
Różnicowanie
działalności rolniczej poprzez rozszerzenie oferty o wynajem ekologicznych i innowacyjnych maszyn rolniczych
165 927,00 67450,00
4 Elżbieta Skrzypczyk
Dąbrowice
Ul. Wiejska 43
46-053 Chrząstowice
Uzyskanie dodatkowego
źródła dochodu z działalności pozarolniczej poprzez rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych
305 532,00 100 000,00
MAŁE PROJEKTY - 25.11. 2013 r. – 09.12.2013 r.
1 AWEDON Anna Ciempka
ul. Kazimierza Pużaka 38A/6
49-156 Opole
„Poznaj squasha –
plenerowe rozgrywki na terenie LGD Kraina Dinozaurów”
63 838,39 45 800,00
2 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Dobrodzień
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień
Doposażenie zespołów działających przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu poprzez zakup fortepianu 47 500,00 30 894,00
3 Gmina Dobrodzień
Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Jubileusz 130-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z Pierwszym Przeglądem Piosenki Strażackiej
10 327,40 7 490,56
4 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
Spórok
ul. Guznera 72
47-175 Kadłub
Nowe miejsce na
mapie turystycznej obszaru LGD –„Pod Szumiącymi Dębami”
31 234,05 24 959,77
5 Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
Zębowice
ul. Izydora Murka 1
46-048 Zębowice
Imprezowy Rozkład
Jazdy w Gminie Zębowice
49 197,99 32 302,76
6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
Kocury, ul. Oleska 1
46-380 Dobrodzień
„Promocja Grupy
Odnowy Wsi w Kocurach – pobudź swoją wyobraźnię”
27 274,95 21 810,48
7 Gmina Zawadzkie
Zawadzkie
Ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
Podniesienie jakości
usług kulturalnych świadczonych przez Dom Kultury działający w ramach Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki na obszarze Gminy Zawadzkie
97 728,17 50 000,00
8 Dom Kultury w Ozimku
Ozimek
ul.Dłuskiego 4
46-040 Ozimek
„Jest w Orkiestrach
Dętych siła”
78 496,60 32 808,81
9 Stowarzyszenie Karolinka
Bzinica Stara
ul. Karola Miarki 2
46-380 Dobrodzień
Odnowienie grobu
Karolinki – najpopularniejszej Opolanki
6 516,02 5212,81
10 Rachwalik Ireneusz
„Bar Pod Wagą” Jezioro Srebrne w Osowcu
Osowiec
ul. Lipowa 14/5
46-023 Osowiec
Mała infrastruktura
turystyczna przy Jeziorze Srebrnym
19 324,70 14 975,00
11 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
Kolonowskie
ul. Leśna 8
47-110 Kolonowskie
Śladami kapliczek
i krzyży przydrożnych
23 437,40 18700,00
Odnowa i rozwój wsi - 26.03. 2014 r. – 09.04.2014 r.
4 Gmina Turawa
Turawa
Ul. Opolska 39 c
46-045 Turawa


 
Nowa infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Turawa 71 170,79 46 209,00
5 Gmina Zębowice
Ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice

 
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice 169 708,11 110 828,00
7 Gmina Ozimek
Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

 
Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku
i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie
71 664,93 45 936,00
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2014-10-23

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi