PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Zakres działania
Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wg numerów kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawiera Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) „Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc”

 

Warunki przyznania pomocy:
Pomoc jest przyznawana na operację:
1) spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
3) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc,
b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
4) która będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;
5) o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

 

Pomoc może być przyznawana podmiotom:
1) które spełniają warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17, 18 i 20 ustawy; (z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)
2) mającym miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującym operacje na obszarze objętym LSR.

 

W przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nieruchomości powinno znajdować się w miejscowości należącej do gminy:
a) wiejskiej lub
b) miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
c)miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 

Koszty kwalifikowalne:
A) Koszty budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, tj. koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
 3) zagospodarowania terenu
 4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
 5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej
 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep, lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej :
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe.
7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.


2. Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się koszty:
1) transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
2) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.


B) Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
f) projektów technologicznych,
2) opłat za patenty lub licencje,
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi
W wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

 

Dofinansowanie nie obejmuje innych kosztów, szczególnie zaś:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) nabycia nieruchomości;
3) nabycia rzeczy używanych.

 

Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:
1) która:
a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie:
– określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo
– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
c) jest pełnoletnia,
d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
e) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,
f) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
g) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
2) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy,nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”.


O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca a jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową,remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
a) w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
b) w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:
– wiejskiej lub
– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
4) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

O pomoc mogą ubiegać się również wspólnicy spółki cywilnej, spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej – na warunkach analogicznych do określonych powyżej.


Pomoc w ramach działania 413_312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może być przyznana również tym podmiotom, które ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo oddział w mieście położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej liczącym powyżej 5 tys. mieszkańców nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Pomoc nie może być jednak przyznana podmiotom, które mają miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo oddział w mieście liczącym powyżej 20 tys. mieszkańców.


Poziom dofinansowania:
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
• 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
• 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,  


Więcej formularzy na stronie: http://www.arimr.gov.pl

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-10-12
Zmodyfikowano: 2013-05-05

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi