PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Tablice informacyjne

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

 

  • do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
  • w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

 

i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności.

 

Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.


Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Zasady przeliczania całkowitego kosztu realizacji operacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

 

Beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 zobowiązani są m.in. do zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie beneficjenta:


- tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro,
albo
- tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 euro


wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


Przeliczenia całkowitego kosztu operacji należy dokonywać według kursu podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 


W dniu 1 stycznia 2012r. weszło  w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)  określające średni kurs złotego w stosunku do euro na poziomie 4,0196 zł.

 


Obowiązek zamieszczania ww. tablicy informacyjnej/tablicy reklamowej istnieje w przypadku, gdy całkowity koszt operacji  rozumiany jako suma wszystkich kosztów (tj. kwalifikowalnych i niekwalifikowanlych) poniesionych w związku ze zrealizowaną operacją przekracza odpowiednio 200980zł (50 000*4,0196) i 2009800zł (500 000*4,0196).

 


Szczegółowe terminy zamieszczenia i eksponowania ww. tablic informacyjnych/tablic reklamowych regulują przepisy umów przyznania pomocy zawarte w ramach poszczególnych działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 a wywiązanie się beneficjentów z obowiązku ich zamieszczenia podlega kontroli przez ARiMR.


 Autor: Administrator
Utworzono: 2013-09-30
Zmodyfikowano: 2013-09-30

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi