PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

PROW 2014-2020

Informacje ogólne

Zapoczątkowana w 2007 r. przez Unię Europejską reforma polityki rolnej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w perspektywie finansowej 2014-2020 stawia na wzrost konkurencyjności rolnictwa oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów środowiskowych, polegających na odpowiednim zarządzaniu zasobami naturalnymi i działaniach w dziedzinie klimatu.


Głównymi priorytetami unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 są:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 

Opracowany przez Polskę i zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w sposób najbardziej optymalny łączy obrane wcześniej kierunki działań z nowymi rozwiązaniami, dostosowując je do specyfiki i potrzeb danego obszaru w kontekście priorytetów wspólnotowych.


W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansową otrzyma przede wszystkim sektor rolny jako kluczowy dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W dalszym ciągu wspierane będą restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, mająca przynieść m.in. poprawę ich stabilności finansowej, oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji ekologicznej poprzez wzmocnienie grup i organizacji producentów, a także systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, co pozwoli zwiększyć szanse w konkurowaniu na rynku europejskim i rynkach trzecich. Sprzedaż bezpośrednią wspomóc ma dalsza budowa i modernizacja targowisk. Przewidziane są środki na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak też na ochronę gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.


Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności odbywać się będzie w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień.


Program na lata 2014-2020 zakłada kontynuację działań przyczyniających się do odnowy i rozwoju wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej (drogi lokalne, gospodarka wodno-ściekowa, kształtowanie przestrzeni publicznej, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) oraz zachowania dziedzictwa kulturowego (ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego). Istotnym narzędziem finansowym pozostaje Leader wspierający budowanie kapitału społecznego przez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, co ma służyć m.in. wzmocnieniu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy na wsi, jak i realizacji oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych wskutek włączenia lokalnych grup działania (LGD) w system zarządzania danym obszarem.


Przyjmuje się, że łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2014-2020 wyniesie ponad 13,5 mld euro, z czego przeszło 8,6 mld euro będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej (EFRROW), a pozostałe 4,9 mld euro ma stanowić wkład krajowy.

 

Przydatne informacje:

Autor: Administrator
Utworzono: 2015-07-27
Zmodyfikowano: 2017-02-21

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi