PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” służy przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności.

 

Opis przygotowania LSR


Kluczowym etapem przygotowania LSR będą spotkania organizowane w każdej z siedmiu gmin Stowarzyszenia, spotkania zostaną poświęcone szczegółowej analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.


Przewiduje się przeprowadzenie spotkań na obszarze każdej z 7 gmin Stowarzyszenia – w każdej gminie zaplanowano 2 spotkania – jedno z członkami Rady Gminy a drugie z mieszkańcami, przedsiębiorcami  i przedstawicielami sektora społecznego. W sumie planuje się więc zorganizowanie 14 spotkań na terenie gmin Stowarzyszenia(w terminie od końca sierpnia do końca września). Spotkanie z radnymi gmin, mieszkańcami, przedsiębiorcami  i przedstawicielami organizacji pozarządowych pozwoli  określić  sytuację i potrzeby społeczne, ekonomiczne i gospodarcze na terenie gmin. Do moderowania spotkań z mieszkańcami oraz przeprowadzania niezbędnych analiz służących opracowaniu diagnozy obszaru zostanie zatrudniony zespół ekspertów.

 

W dalszym ciągu będą odbywały się posiedzenia zespołu powołanego do opracowania LSR, który we współpracy z ekspertami będzie analizował zebrane na spotkaniach materiały i przygotowywał  je do dalszych prac nad ostateczną wersją strategii. Informacje o spotkaniach będą zamieszczane na stronie LGD Kraina Dinozaurów www.krainadinozaurow.pl/pl/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,160.html poświęconej opracowaniu nowej LSR Krainy Dinozaurów” na lata 2014-20. Również wszystkie materiały zebrane w trakcie spotkań będą zamieszczane na tej stronie internetowej oraz udostępnione w biurze Stowarzyszenia, tak aby umożliwić  wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nimi, ich analizę oraz wyrażenie swoich opinii na ich temat. Wszystkie uwagi mieszkańców będą gromadzone i analizowane.

 

Ponadto w dalszym ciągu będzie kontynuowane zbieranie opinii, uwag i pomysłów mieszkańców dotyczących przyszłości naszego obszaru w nowym okresie programowania przy pomocy zamieszczonych na stronie oraz przeprowadzanych na spotkaniach ankiet. Wszystkie przygotowywane materiały będą oznakowane zgodnie z obowiązującą księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020. Efektem organizowanych spotkań i przeprowadzanych  konsultacji społecznych będzie m.in. wypracowanie diagnozy obszaru LGD, przygotowanie analizy SWOT, określenie grup defaworyzowanych. Następnie zostaną określone cele główne LSR, przypisane do nich cele szczegółowe oraz dobrane właściwe przedsięwzięcia i wskaźniki ich realizacji. Po zebraniu danych ze spotkań, przygotowaniu opinii ekspertów oraz materiałów wypracowanych przez zespół ds. opracowania LSR zostanie przygotowany materiał , który zostanie poddany konsultacjom społecznym  - za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie Stowarzyszenia (biurze) przez okres dwóch tygodni, w m-cu październiku 2015 r.


Końcowym etapem przygotowania strategii będzie opracowanie stosownych dokumentów pozwalających na właściwy i rzetelny wybór operacji, które mają przyczynić się do realizacji celów określonych w LSR tj. regulaminów, procedur i kryteriów ocen.


 
Planowana do przygotowania LSR będzie współfinansowane w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2015-09-15
Zmodyfikowano: 2015-09-15

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi