PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Oznakowanie i promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi

Informacje ogólne | Galeria zdjęć
W dniu 10.07.2020 LGD "Kraina Dinozaurów" podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej p.t. "Oznakowanie i promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi" mającej na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, oznakowanie i promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi poprzez opracowanie i udostępnienie aplikacji mapowej dla kajakarzy oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem operacji będzie opracowanie aplikacji mapowej dla kajakarzy oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych.